ഗണിതം മധുരം 

Online Tuition classes for 5th to 12th(state And CBSE)

പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ, വ്യക്തിഗത പഠനം, മികച്ച ഗ്രേഡുകൾ 

JOIN NOW
image
image
എന്തുകൊണ്ട് windowedu

25 വർഷത്തെ അദ്ധ്യാപന മികവ്: ഞങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ മികവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.


ഗെയിമിഫൈഡ് ലേണിംഗ് & ബാഡ്ജിംഗ്: പഠനം രസകരമാണ്! വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കാൻ സംവേദനാത്മക ഘടകങ്ങളും ബാഡ്ജ് സിസ്റ്റവും.


വ്യക്തിഗത മെന്ററിംഗ്: നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിതമായ ഒരു മെന്റർ.


വാരാന്ത്യ പരീക്ഷകൾ: പതിവ് പരീക്ഷകൾ നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.


തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ: വ്യക്തിഗത മാർഗനിർദേശം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രേഡുകളും ആത്മവിശ്വാസവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

BEGIN YOUR JOURNEY
ഗണിതം ഇത്രമേൽ മധുരിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ?


🧠 കുട്ടിയുടെ  ശക്തിയും 💪 പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളും ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു.
അതിനനുരൂപമായ  പഠന പദ്ധതി:
.
🎯 🚀 കുട്ടിക്ക് ലക്ഷ്യബോധ്യമുണ്ടാക്കി  സ്വയം പ്രചോദിതമായി പഠിക്കാൻ അന്തരീക്ഷമൊരുക്കുന്ന  
ആകർഷകമായ സെഷനുകൾ:

🧑‍🏫 തത്സമയ ക്ലാസുകൾ, 🎥 റെക്കോർഡുചെയ്‌ത പാഠങ്ങൾ, 🧠 സംവേദനാത്മക ക്വിസുകൾ, 👨‍🎓 വിദഗ്ദ്ധരായ മെന്റർമാർ എന്നിവ പഠനം ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നു.
ബാഡ്ജുകൾ നേടൂ, പുരോഗതി ട്രാക്ക് ചെയ്യൂ:

🥇 നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ബാഡ്ജുകളിലൂടെ ആഘോഷിക്കുക, 📈 നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി ട്രാക്ക് ചെയ്യുക.
😊
.

ഓർക്കുക:

🎯 ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും വ്യത്യസ്തനാണ്, ഞങ്ങളുടെ പഠന പദ്ധതികൾ അതുപോലെയാണ്.
🏆 ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവും പ്രയോഗിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് .
🎉 പഠനം രസകരമായിരിക്കണം!
ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസിൽ ചേരൂ!

JOIN NOW
image
Maths Online
Maths Tuition
;