പഠി(പ്പി)ക്കേണ്ട പോലെ പഠി(പ്പി)ച്ചാൽ  ഏത് പഠിപ്പും മധുരിക്കും

Tuition Classes for 5th t0 12th (State and CBSE)

WINDOWEDU,മാവേലി സ്റ്റാറിന് സമീപം
തവനൂർ അങ്ങാടി  
Phone 6238546296, 8075963937

JOIN NOW
image

Trusted Choice for Quality Tuition

വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ , പരിചയ സമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കളുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം
മികവാർന്ന വിജയം ,നിരന്തര മൂല്യ നിർണ്ണയം

JOIN NOW
image
image
വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ
വ്യക്തിഗത മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ

Individual Focus & Mentoring

ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തരാണ്. ശക്തി ദൗർബല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോ കുട്ടിക്കും  ഊർജ്വസലതയും ആത്‌മവിശ്വാസവും നൽകുന്ന വ്യക്തിഗത മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 

BEGIN YOUR JOURNEY
ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പഠിക്കാം 

Doubt clearing sessions

പഠനത്തിനിടയിൽ സംശയങ്ങൾ വരും, അത്  സാധാരണമാണ്!   ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സംശയാവസരങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നേടിയും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ തെളിച്ചെടുക്കാം! .

JOIN NOW
image
image
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത പരിശീലനം

Become Strong to Face Exams

മികച്ച വിജയത്തിനായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരീക്ഷകൾ . പരീക്ഷകളിലെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തി പരിഹാര ബോധന ക്ളാസുകൾ   പരീക്ഷ പേടി മാറുന്നു . പരീക്ഷകളിൽ മാർക്ക് നേടാനാവും വിധം കഴിവുകൾ മൂർച്ച കൂട്ടുകയും പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സജ്ജതയും തന്ത്രപരമായ ചിന്തയും വളർത്തുന്നു.

BEGIN YOUR JOURNEY
വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ കൂടെ നിൽക്കുക

Empowering Parents, Elevating Student Success

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രയിൽ അവരെ ഫലപ്രദമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും തന്ത്രങ്ങളും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നു.

JOIN NOW
image
Tuition Classes 5th to 12th (State and CBSE)
Windowedu, Near Maveli store, Thavanur Angadi
;